Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2022-11-01, har följande policy upprättats för Snipp.

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss. Vi är angelägna om att dina personuppgifter
skyddas varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den
personliga integriteten.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Snipp enskild firma med nummer 910218–5551 och adress Fyrgränd 3,169 68 Solna ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Snipp är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs.
endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte
samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig.


Vi samlar normalt in personuppgifter från dig när du:
– Blir upplagd som användare i våra tjänster
– När du använder våra tjänster
De personuppgifter som normalt sett hanteras av oss inkluderar:
– Namn
– E-post
– Inloggningsinformation (t.ex. lösenord, IP-nummer)
– Information om användningen av skapandeprogrammet hos snipp.se
– Loggning av aktiviteter på Snipp.se

Insamling och hantering av övriga personuppgifter försöker vi i möjligaste mån minimera.
Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av
uppgifterna till oss.
Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och
administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och
annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag
eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller
underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för
marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är
tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är normalt det kundavtal som föreligger när du som kund beställer en av våra tjänster. I övriga fall är grunden för behandlingen ett
samtycke.

Vad gäller kommunikationen av marknadsföringsinformation inklusive information om särskilda erbjudanden, finns ett kompletterande kontaktregister där behandlingen sker med stöd av vårt berättigande intresse att bibehålla en affärsrelation och kommunikation med dig som
affärskontakt.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Besök på vår webbplats

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats.

Cookies och besöksstatistik

På vår webbplats används s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt
i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare.

Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare. Dessa cookies används för att möjliggöra för användare att ha automatisk inloggning till tjänsten.

Det är dock möjligt att inte tillåta att cookies lagras på hårddisken genom att göra en ändring av inställningarna för webbläsaren. Tillvägagångssättet för att blockera cookies varierar beroende på vilken webbläsare som används. För närmare instruktioner om detta kan användare välja ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren. För användare som ej tillåter cookies, kan Snipp inte garantera att alla delar av tjänsten kommer att fungera som avsett.

Direktmarknadsföring och hur du avböjer direktmarknadsföring

Vår direktmarknadsföring sker primärt via e-post, sms eller riktad annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda våra tjänster. Vår bedömning är att vårt berättigade intresse för kontakt och utveckling av våra tjänster väger tyngre än ditt intresse att skydda din personliga integritet. Vill ni att vi avstår från att skicka direktmarknadsföring kontaktar ni oss på info@snipp.nu.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@snipp.nu

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

 

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida http://www.Integritetsskyddsmyndigheten.se. 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till Info@snipp.nu om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida http://www.snipp.nu